Bodrum Belediyesi'nden Kiralık 5 Yıldızlı Otel

Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki Eskiçeşme mahallesinde bulunan 5 yıldızlı otel işletmesi, kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

Bodrum Belediyesi'nden Kiralık 5 Yıldızlı Otel

İHALE DETAYLARI

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde bulunan yukarıda niteliği yazılı; 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince (Kapalı Teklif Usulü) kiralama ihalesine çıkartılacaktır.

2.İhale, 22/12/2022 tarihi Perşembe günü saat 11:00’de Çarşı Mah. Belediye Meydanı No:1 Bodrum/MUĞLA adresindeki Bodrum Belediyesi Merkez Bina Toplantı Salonunda (Bodrum Belediyesi) Bodrum Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) 10 yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.

3.İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi, 750.00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

4.İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, 21/12/2022 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5.Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

6.Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

7.İhaleye katılanlardan istenilecek belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
    1.   Kimlik sureti
    2.   İmza Beyannamesi ( Aslı veya Noter onaylı)
    3.   İkametgâh Belgesi (E-Devlet) adresinden alınacaktır.
    4.   Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-Devlet) adresinden alınacaktır.

 B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
    1.  İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıt olduğuna dair belge.
    2.  İmza sirküleri, Yetki belgesi, Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN ORTAK BELGELER
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi aslı (Nakit Tahsilât Makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu) ( Teminat mektupları süresiz ve limit içi banka teyit yazılı olacaktır.)(Nakit olarak yatırılacak bedeller Belediyemiz veznelerine veya Bodrum Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Bodrum Şubesindeki TR33 0001 0002 0234 2934 7650 10 iban nolu hesabına yatırılabilir. Yatırılan geçici teminat bedelini gösterir makbuz veya dekont sureti ihale dosyasına konulacaktır.)
2. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanmış, Belediyemize son ödeme tarihi (vadesi) geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair onaylı belge aslı.
3. Tebligat için adres beyanı aslı.
4. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve sabıka kaydı.
5.  Yer Görme Belgesi
6.  İhale şartnamesi ve ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı.
7.  İlan tarihinden önce ilgili Vergi dairesine borcu olmadığına dair belgenin aslı veya kurumdan alınan yazı.
8. İlan tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya kurumdan alınan yazı.
9.  İlan tarihinden önceki son 1(bir) yıla ait cirosunun 5.000.000.00.-TL altına düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir yada vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösterir belge.(Hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu gösteren belge)
10. Ödenmiş sermayesinin en az 10.000.000,00.-TL olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya mali müşavir onaylı belge.
11. İlan tarihinden önce, en az 5 (beş) yıl olmak şartıyla, Otel İşletmeciliği alanında faal olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge.
12.  İhaleye eski kiracının katılmak istemesi durumunda," Noterce Düzenleme Şeklinde Yapılmış Tahliye Taahhütnamesi" sunacaktır. Taahhütnamede ihaleyi kazanamamış olması halinde 15 gün içerisinde kayıtsız şartsız tahliye edeceği taahhüt edilecektir.
13. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye genelinde İhale Yasaklısı olmadığına dair EKAP üzerinden alınmış belge.

D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması tercümenin noter onaylı olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

E) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kullanım hakkının kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022, 07:21
YORUM EKLE