SÖKE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/933 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Söke İlçe, Çavdar Mah. Köycivarı Mevkii, 122 Ada, 110 Parsel, Borçlunun 1/2 Hissesi satılacaktır. Tapu kayıdında Bahçe Niteliğinde ki taşınmaz, Söke İlçesi Çavdar Mahallesi sınırları içerisinde , Mahalle içinden geçen ana yolun güney istikametinde yola 250 mt , yola 65 mt mesafededir. Kuzey komşu parsellerde eski köy evleri mevcuttur ve ikamet edilmektedir. Konum olarak vadi içerisinde düşük kotlu bir noktada yer almaktadır. Ulaşım patika şeklinde yoldan yaya olarak sağlanmaktadır. Çevresinde benzer nitelikte taşınmazlar mevcuttur. Günlük ve sosyal yaşamın gerekliliği olan market, okul, park vb. yerlere yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede su, elektrik, telefon vb. altyapı hizmetlerinden faydalanma imkanı vardır.(KONUM 375948 K-276347 D) 761,12 m2 yüzölçümü, Aydın İli Söke İlçesi Çavdar Mah.122 Ada 110 Parsel Söke / AYDIN adresli

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapunun beyanlar hanesinde: Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı uyruklu Tüzel Kişilerin Taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alan ve Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. şeklinde 2 Adet beyan vardır.

Adresi : Aydın İli Söke İlçesi Çavdar Mah.122 Ada 110 Parsel Söke / AYDIN
Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 761,12 m2 Borçlunun 1/2 Hissesi satılacaktır

İmar Durumu :Var, 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kalmaktadır. İl İdare Kurulunun 10/04/2006 gün ve 266 Sayılı Kararı ile onaylanan Çavdar Köyü Köy Yerleşik Alanı Sınırları içerisinde kalmaktadır. Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın 8.1.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlıklı Uygulama Hükümleri ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2021 tarih ve 326 sayılı kararında kırsal yerleşik alan ve civarı sınırları içerisinde imar planı yapılması zorunlu olmayan yapılarda Taks:0.40'ı geçilmeyeceği 2 kat (7.50) m'den fazla katlı bina yapılamayacağı ve parsel alanı 1500 m2 üstü tek hisseli ve parsel alanı 1500 m2 altı tüm parsellerde konut amaçlı ve kırsal yerleşimin ihtiyacı olan ticari yapıların taban alanı 250 m2 yi geçemeyeceği belirtilmektedir.

Kıymeti : 38.056,00 TL Borçlunun 1/2 Hissesine düşen tutar. KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2023 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2023 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2023 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2023 - 15:00
Editör: TE Bilisim