Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Bakanlık tarafından 2023 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği düzenlemesi gerçekleştirildi. İşte yapılan son düzenleme ile yeni planlı alanlar imar yönetmeliği ayrıntıları...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde uygulamada olan Planlı Alanlara ilişkin yeni imar yönetmeliği düzenlemesini 12 Ağustos 2023 Cumartesi sabahı Resmi Gazete ile yayımladı. İlgili düzenlemeye dair planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamnda yapılan düzenleme belli oldu.

Yapılan son düzenleme ile Bakanlık, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliklerini açıkladı.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1: 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin otuzuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve binada kapalı çıkma” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “4 kat” ibaresi “7 kat” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin son cümlesinde yer alan “Zemin+4 katı geçmeyen binalarda ise kapalı çıkma yapılması durumunda;” ibaresi “Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise;” şeklinde değiştirilmiş, aynı cümlede yer alan “kolonların” ibaresi “düşey taşıyıcı elemanların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2: Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “metre,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bodrum hariç 3 katı geçmeyen binalarda ise 4.00 metre,” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinde yer alan “asma katlı zemin katlarda 5.5 metre,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3: Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ofis/büro kullanım amaçlı bağımsız bölümlerde tadilat

GEÇİCİ MADDE 6: (1) Uygulama imar planı kararı ile diğer kullanımlarla birlikte konutun da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlarda 1/7/2023 tarihinden önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1/7/2024 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı %30’u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilir. Bu oran ilgili idare meclisi kararı alınmak kaydıyla %50 ye kadar çıkartılabilir.”

MADDE 4: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5: Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

YORUM EKLE