İzmir Konak'ta İcradan Satılık Arsa

İzmir Konak'ta 87 metrekare konut imarlı arsa mahkemeden satışa çıkarıldı.

İzmir Konak'ta İcradan Satılık Arsa

İZMİR 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, GÜRÇEŞME Mahalle, 43432 Ada, 12 Parsel nolu taşınmaz.

Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar ekonomik değeri bulunmamakta olup arsa vasfında taşınmaz olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Küçükada Mah. Gürçeşme Cad. No: 170/168 Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 87,00 m2

İmar Durumu : İzmir İli, Konak İlçesi, 43432 ada 12 parsel, 26.01.1998 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Gürçeşme ve civarı Uygulama İmar Planında kısmen yolda, kısmen de E:3.00, Hmax: Serbest nizamda yapılaşma koşullu Gelişme Konut Alanında kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesinetabidir. Belediyemiz Encümeninin 31.05.2012 tarih ve 746 sayılı kararı İle seçilen düzenleme sahası içerisinde kalmaktadır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren 8. Maddesine “...İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar Planla rında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızınçevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiylei lgili idare meclis kararı ile belirlenir...” hükmü eklenmiş olup, Geçici 20.Maddesinde“Bina yükseklik leri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonuyapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alanparsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikliolarak plan Değişikliğinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” denilmektedirAyrıca 1/1000ölçekli Gürçeşme Revizyon İmar Planında hmax:serbest olarak belirlenen imar adalarınınyüksekliklerinin belirlenmesinc ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği BelediyeMeclisinın 01.02.2022 Tarihlive 29/2022 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup onaylanmak üzereİ.B.Ş.B'yeiletilecektir.

Kıymeti : 348.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 1- İmar düzenlenmesine alınmıştır.

2- 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 7.Maddesine göre belirtme

(beyanları bulunmaktadır)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2023 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2023 - 11:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 11:27

YORUM EKLE