KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddelesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kartepe Kent Meydanı No:2 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 2.katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Nüfus kayıt örneği (e-devlet),
3- İkametgah belgesi (e-devlet),
4- Belediyemize borcu yoktur belgesi
5-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz,
7- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) ,
3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2023 yılına ait),
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz,
7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 

Antalya Manavgat'ta İcradan Satılık Dubleks Daire Antalya Manavgat'ta İcradan Satılık Dubleks Daire

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 08.02.2023 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.