Konutu Endüstriyel Bir Ürüne Dönüştürmeliyiz! Konutu Endüstriyel Bir Ürüne Dönüştürmeliyiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında özellikle depreme dayanıklı beton üretimi, raporlanmasına dair yeni bir tebliğ ile bazı düzenlemelere gitti. İlgili kararara dair düzenlemenin ayrıntıları 22 Şubat tarihli Resmi Gazete'de resmen yürürlüğe girdi.

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DENETİMİ YÜRÜTÜLEN YAPILARA AİT TAZE BETONDAN NUMUNE ALINMASI, DENEYLERİNİN YAPILMASI, RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 18/12/2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası” ibaresi “11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasına” ibaresi “11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “ilgili denetim elemanı” ibareleri ve “ilgili denetim elemanınca” ibaresinden önce gelmek üzere “şantiye şefi ile” ibareleri eklenmiştir.

“(3) Yapı denetim kuruluşunun ilgili denetim elemanınca yapıya ilişkin bilgiler, laboratuvar personelince ise şantiye mahalline dökülen betona ilişkin bilgiler EBİS mobil yazılımına girilir. Laboratuvar personelince beton etiketi yerleştirilmiş numuneler el terminali vasıtası ile okutularak kayıt altına alınır ve yapının konumu doğrulanarak numune alma işlemi tamamlanır. Beton dökümü sırasında ilgili standardına uygun olacak şekilde alınan beton etiketli numuneler EBİS mobil yazılım üzerinden kaydedilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ile el terminalleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“El terminalleri laboratuvar kuruluşu tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluştan, 33.000 TL bedel karşılığında talep edilir. Bu bedel her yıl Bakanlıkça belirlenen oranda güncellenerek ilan edilir. El terminalleri, bedeli laboratuvar kuruluşu tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş hesabına yatırıldıktan sonra yedi iş günü içinde laboratuvara gönderilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapı denetim kuruluşu” ibareleri “yapı müteahhidi” ve “yapı denetim kuruluşunca” ibaresi “yapı müteahhidince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “çevre ve şehircilik” ibaresi “çevre, şehircilik ve iklim değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “sözleşmesi feshedilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belgesi askıya alınan” ibaresi ve “(e) bendinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(1) veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “(e) bendinin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “(1) veya” ibareleri eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “ilgili yapı denetim kuruluşunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yapı müteahhidinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Laboratuvarlarda bulunan beton kırım cihazı, el terminalleri ve beton etiketleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından laboratuvarlara ücretsiz olarak temin edilen el terminallerinin, bakım ve garanti kapsamındaki arızaları EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından 31/12/2024 tarihine kadar ücretsiz olarak karşılanır, ancak bu cihazlar 31/12/2024 tarihinden sonra kullanılamaz.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapı denetimi hizmet sözleşmeleri imzalanarak sözleşmesi devam eden işlerde EBİS kapsamında alınacak numuneler tamamlanıncaya kadar beton etiketleri yapı denetim kuruluşu tarafından EBİS merkezi izleme yazılımı üzerinden paketler halinde talep edilir. Beton etiket bedeli, yapı denetim kuruluşu tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş hesabına yatırıldıktan sonra herhangi bir ilave ücret ödenmeksizin EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından yapı denetim kuruluşunca belirlenen laboratuvara teslim edilir.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Editör: Gayrimenkul Gündemi