Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Düzenlemeye Gidildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasında düzenleme yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Düzenlemeye Gidildi

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyet hakkını tespit etmek üzere taşınmazların kadastro çalışmalarını planlamak, yürütmek, yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, tapu sicillerini oluşturmak, arşivlenerek korunmasını sağlamak, harita yapmak, üretim standartlarım tespit etmek ve arşivlenmesini sağlamak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

GÖREVLER

Bu kapsamda Genel Müdürlük, devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulması, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılması, siciller üzerindeki değişikliklerin takibi, denetlenmesi, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlayacak.

Ülkenin kadastrosunun yapılması, değişikliklerin takip edilmesi, tapu planlarının yenilenmesi ve güncellenmesi, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerinin yürütülmesini de üstlenecek.

Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacıyla jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek de genel müdürlüğün görev ve yetkileri arasında yer alıyor.

Ayrıca Genel Müdürlük, mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturacak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlayacak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapacak.

TARİFE CETVELİ

Tarife Cetveli'nde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarını yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç katma kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.

Ayrıca tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü terkin ve bedelsiz yol ve yeşil alan gibi yerlere terk işlemlerinden, Genel Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu şerhi işlemlerinden ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden de döner sermaye hizmet bedeli alınmayacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 01:56
YORUM EKLE