Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulamada olan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması hakkında yönetmelik kapsamında yeni düzenlemeye gidildi.

YÖNETMELİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “birleşmenin ticaret siciline tescilinden bir yıl sonra” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “IV-A(10) grubu” ibaresinden sonra  gelmek üzere “ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) B, B1, C, C1, D ve D1 grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını;  E grubundakiler yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 1,15 katını geçmeyen yapım işlerini,”

Kampanyaya Çimento Sektöründen Tam Destek Kampanyaya Çimento Sektöründen Tam Destek

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “IV-A(10) grubu”  ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.