Ev ya da İş Yeri Sahibi IBAN Vermezse Kiracı Ne Yapmalı?

Bazı ev sahipleri, eski kiracısını evden çıkarmak istediğinde “kira ödenmiyor” veya “kira eksik ödeniyor” şeklinde tahliye koşulu yaratmak için kira bedellerinin ödendiği banka hesaplarını kapatabiliyor. Peki kiracı böyle bir durumda ne yapmalı?

Ev ya da İş Yeri Sahibi IBAN Vermezse Kiracı Ne Yapmalı?

Türk Borçlar Kanunu 352/2 maddesi:

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.”

Türk Borçlar Kanununu 314. maddesi:

Kanunda kira bedelinin ödenmesi için net bir tarih belirlenmemiş olunup “Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.” denilerek kira bedeli ve yan giderlerin her ayın sonunda ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kira bedelinin yukarıda açıklanan zaman aralığında ödenmemesi halinde kiracı temerrüde düşer.

Kiracının temerrüdü TBK’nin 315. maddesinde “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.” denilerek düzenlenmiştir.

Bu noktada kiracıya 2 kere temerrüt ihtarı gönderilmesi kiralananın tahliyesi için haklı sebep oluşturmaktadır.

Kiraya Veren, Kira Ödemeleri̇ İçin Banka Hesap Numarası (IBAN) Vermediğinde Kiracı Ne Yapmalıdır?

Ev sahibinin veya iş yeri sahibinin kiracıya kira bedelini ödeyebileceği IBAN numarası vermekten kaçındığı durumlarda kiracı sırasıyla şu adımları izlemelidir.

Kiracı “konutta ödemeli” olarak PTT kanalı ile kira bedelini göndermelidir.

Bu şekilde kiracı, ev sahibinin kira bedelini almaktan imtina ettiği durumlarda ev sahibinin temerrüde düştüğünü yani ev sahibinin kira bedelini almaktan kaçındığını kolaylıkla ispat edebilecektir.

Kiraya verenin ödemeyi kabul etmemesi halinde ve ardından PTT kanalı ile yapılan ödemeyi de geri çevirmesi durumunda kiracı ödeme yeri tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır.

Mahkemenin kararı doğrultusunda mahkeme tarafından tayin edilecek hesap numarasına kiracı, kira ödemelerini yapabilecektir.

Bu şekilde kira bedelinin ödenmediği veya eksik ödendiği iddiaları ile kötü niyetli tahliye tehditlerinden korunabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023, 05:09
YORUM EKLE