Farklı Şehirlerden Tapu Devri Yapılır mı?

Tarafların farklı tapu müdürlüklerinde bulunmaları halinde satış, bağış ve mal değişim işlemleri 2019/16 sayılı genelgede belirtilen şartlar dahilinde yapılabilmektedir.

Farklı Şehirlerden Tapu Devri Yapılır mı?

Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemlerinde taraflar, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek. Her iki birimdeki görevli personelce tarafların aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilecek.

Tarafların aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzaları alınmayacak. Bütün imzalar tamamlandıktan sonra resmi senet görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılarak resmi senedi hazırlayan birime gönderilecek.

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre;

Taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak, tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri ise karşılanmayacak.

Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı birime yapılması, mülkiyeti devralan tarafların tamamının da aynı birimde bulunmaları gerekecek. Ancak, devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkün olabilecek.

Satış-ipotek işlemlerinde ise alıcı ve ipotek lehtarının aynı birimde bulunması koşuluyla, satış-ipotek talebi tek işlem olarak gerçekleştirilebilecek.

İşlemin gerçekleştirilmesi için gerekli belgeler eksiksiz olarak başvurulan birime sunulacak. Her iki tarafa ilişkin tanık veya tercüman bulundurulmasının gerekmesi halinde ise tanık ve tercümana ilişkin belgelerin de başvuru anında ibrazı gerekecek.

İşleme konu taşınmazın, başvuru yapılan birimden farklı bir tapu müdürlüğünün yetki alanında olması halinde ise bu yönetmeliğin yetki alınmasına ilişkin hükümleri kapsamında ilgili tapu müdürlüğünden yetki istenecek.

Tapu Devir İşlemleri için Gerekli Belgeler

Tapu senedi

Satıcı ile alıcının veya yetkili temsilcilerinin kimlik belgeleri

DASK Zorunlu Deprem Sigortası

Emlak vergisi belgesi

Mülkün bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedeli gösteren belge

Sayılan belgeler her türlü tapu devir işlemleri için gerekli olan standart belgeler olup işlemin özelliğine göre ek olarak aşağıdaki belgelerin de bulundurulması gerekebilir:

Taşınmazın ipotekli olması nedeniyle cebri icra yoluyla satış gerçekleştiriliyorsa İcra Müdürlüğü Satış Müzekkeresi.

Miras nedeniyle yapılacak tapu devir işlemi söz konusuysa “Mirasçılık Belgesi” ile veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair taşınmazın bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan makbuz.

Taşınmazın icra yoluyla satılarak bedelinin hak sahipleri arasında bölüştürüldüğü ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) için yapılan tapu işlemlerinde mahkeme müzekkeresi.

Hibe yoluyla gerçekleştirilen tapu devir işlemleri için gerekli olan belgeler ise şunlardır:

Tarafların kimlik belgeleri

Hibe edilen taşınmazın tapu senedi

Tarafların birer adet vesikalık fotoğrafları (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

İşlemler temsilci ile yürütülecekse vekaletname

Emlak vergisi belgesi

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023, 04:56
YORUM EKLE