Tapuda İntifa Hakkı Nedir?

Belirli bir kişi yararına sunulan irtifa hakkı hak yıl geçerli, olduğu konusu da hukukta ayni haklarda düzenlenmiştir. Herhangi bir kaldırılma ya da iptal edilme durumda ise ne zaman sona erer ve nasıl kaldırılır, sorusu da yine hukukta düzenlenmiştir.

Tapuda İntifa Hakkı Nedir?

Sabah'ta yer alan habere göre, köken olarak Arapça olan bu kelime, Türk Dil Kurumunda eskimiş ve isim olarak nitelendirilen bu sözcük, "faydalanmak ve yararlanmak" anlamında kullanılır.

Bireyin mutlak(ayni) haklarından birini temsil etmektedir.

Hukukta intifa hakkı ise: Hak sahibine hakkın konusu olan şeyi tam bir biçimde kullanma ve faydalanma hakkı veren ayni bir haktır.

4721 sayılı Medeni Kanun'un 794. Maddesinde düzenlenen intifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde tesis edilebilir.

İntifa hakkının konusu ise şeyin çıplak mülkiyeti mülkiyet hakkı sahibinde kalmaktadır.

Tapuda İntifa Hakkı Ne Demek?

İntifa hakkı, sahibi eşyayı kullanma ve yararlanma hakkına sahip olmaktadır. İntifa hakkı, mülkiyet hakkından sonra en geniş koruma ve kullanma imkanı sağlayan ayni hak olarak kabul edilmektedir.

İntifa hakkı, mülkiyet hakkı sahibinin hakkın konusu şeyi kullanma ve yararlanma yetkisini kaldırır. Mülkiyet da hakkı sahibine çıplak mülkiyeti (kuru mülkiyet) bırakır.

Mülkiyet hakkı sahibi sadece çıplak mülkiyet hakkını üçüncü kişilere devredebilir.

Ancak kullanma ve yararlanma yetkisi intifa hakkı sahibinde kalır. Ancak, intifa hakkı sahibi intifa konusu şeyi hem kullanabilir hem de başkasına kullandırabilir.

İntifa Hakkının Kazanılması

Hak sahibine mülkiyetten sonra en çok kullanma hakkı sağlayan intifa hakkı üç yolla kazanılır. Bunlar:

İntifa Hakkının Sözleşmeyle Kurulması: İntifa hakkı, en çok sözleşme yoluyla kurulmaktadır.

İntifa Hakkının Tek Taraflı Hukuki İşlemle Kurulması: İntifa hakkı, iki taraflı hukuki bir işlem olan sözleşmeyle kurulabileceği gibi tek taraflı bir hukuki işlemle de kurulabilir.

Kanuni İntifa Hakkı: Kanuni intifa hakkı, kanundaki özel düzenleme nedeniyle kurulan intifa hakkıdır.

Ne Zaman Sona Erer ve Nasıl Kaldırılır?

Hak sahibine mülkiyet hakkından sonra en çok kullanma ve faydalanma imkanı sağlayan ayni bir haktır.

İntifa hakkını düzenleyen hukuki ilişkide aksi kararlaştırılmadıkça, hakkın konusu olan şeyden tam ve sınırsız bir faydalanma hakkı sağlar.

Bu hakkın sona ermesi ve kaldırılması Türk Medenî Kanunu'nun 796. Maddesi Tasarı'da şu şekilde kaleme alınmıştır:

"İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini ile sona erer.

Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir."

YORUM EKLE