Kiracı tahliye taahhütnamesi mevcut ise taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmak zorundadır.

Eğer kiracı bu tarihte kiralananı boşaltmazsa kiraya veren hukuki imkanlara başvurarak kiracıyı kiralanandan çıkarabilir:

Kiraya veren, kiracının kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği tarihten başlayarak 1 ay içinde tahliye davası açabilir.

Kiraya veren, kiracının kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği tarihten başlayarak 1 ay içinde icra dairesinde tahliye talepli icra başlatabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçerli Olur?

Türk Medeni Kanununun 352. maddesine göre kira tahliye taahhütnamesi geçerliliği için aşağıda sayılan şartlar mevcut olmalıdır.

Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Taraflar isterse düzenleme şeklinde veya noter onaylı tahliye taahhütnamesi yapabilirler.

Bizzat kiracı tahliye taahhüdünde bulunmalıdır.

Kira sözleşmesinin yapılmasından özellikle de kiralanın tesliminden sonra tahliye taahhüdü verilmiş olmalıdır.

Tahliye taahhüdü kiralananı boşaltma tarihini içermelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumda Geçersiz Olur?

Tahliye taahhütnamesi yazılı yapılmalıdır; eğer yazılı olarak yapılmamışsa geçersiz olur. Çünkü yazılılık şekli, geçerlilik şartıdır.

Tahliye taahhüdünde bulunan bizzat kiracının kendisi olmalıdır. Kiracının yakınları, eşi veya çocuklarının kiracı taahhütnamesi verirse, geçersizdir.

Kiracının vekilinin tahliye taahhüdünde bulunabilmesi için açıkça vekaletnamede özel yetki gerekir. Bu halde kiracının vekili de tahliye taahhüdünde bulunabilir. Kiracılar birden çoksa tahliye taahhüdü hepsi tarafından verilmelidir.

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin yapıldığı sırada veya sözleşmenin yapılmasından önce verilmiş ise geçerli değildir.

Bunun sebebi konut ve işyeri ihtiyacında bulunan kiracının kiraya verenin baskısı altında özgür iradesini kullanmadan tahliye taahhüdü vermiş olmasıdır.

Dolayısıyla işyeri veya konut tahliye taahhütnamesi kiralananın tesliminden sonra yapılmış olmalıdır.

Yargıtay, kiraya verenin her yıl yenilenen kira sözleşmelerinde sonraki yıllar için aldığı kiracı tahliye taahhütnamesine dayanmasını hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirmektedir.

Tahliye taahhüdünde boşaltma tarihi belirtilmelidir eğer tarih belirtilmemişse tahliye taahhütnamesi geçersiz olur. Yargıtay, boşaltma tarihi olarak herhangi bir ayın gösterilmesi halinde bundan ayın son günü anlaşıldığını belirtmiştir.

İrade sakatlığı ile tahliye taahhütnamesi verilmesinin yaptırımı iptal edilebilirliktir.

Tahliye taahhütnamesi hata, hile veya korkutma halleri nedeniyle irade sakatlığı ile verilmişse iradesi sakatlanan kiracı yanılma veya aldatmayı öğrendiği tarihten ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 1 yıl içerisinde taahhüt ile bağlı olmadığını bildirmez ise tahliye taahhütnamesi geçerli olur.

Kiracı kira taahhütnamesini iptal ettiğini 1 yıl içerisinde bildirirse tahliye taahhütnamesi geçersiz olurken bu süre içinde bildirmezse geçerli olacaktır.

Geçerli bir tahliye taahhütnamesi kiraya veren ve kiracının anlaşması ile hükümsüz hale getirilebilir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Kaç Ay Sürer?

Kiracı, kiralananı belli bir tarihte tahliye etmeyi yazılı olarak üstlenirse, o tarihte kiralananı tahliye etmelidir.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Aksi halde, kiraya veren, yazılı tahliye tarihinden başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Tahliye talebi yetkili icra dairesine veya mahkemeye yapılır.

Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak İcra İle Tahliye

Kiraya verenin icra takibi yoluna başvurmayı tercih etmesi halinde taşınmazın tahliye edileceği taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatması gerekir.

İcra takibi başlatılması halinde icra dairesi kiracıya taşınmazın 15 gün içinde tahliye ve teslim edilmesi ihtarını içeren bir ödeme emri gönderir.

Kiracı ödeme emrine tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmesi halinde kiraya veren icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını ya da genel mahkemede tahliye davası açabilir.

İtiraz edilmemesi veya itirazın kaldırılması halinde icra müdürlüğünce taşınmaz zorla tahliye edilerek kiraya verene teslim edilir. Bu süreç yaklaşık 6 - 8 ay sürebilir.

Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Dava ile Tahliye

Kiraya veren dava açma yolunu tercih ederse, taşınmazın tahliye edileceği taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekir.

Tahliye kararı alınması makul olarak ortalama 15 -16 ay sürmektedir.

Mahkeme davanın kabulüne karar verirse kiraya veren, kiracı aleyhine tahliye talepli ilamlı icra takibi başlatabilir.

İcra takibi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmez. Kiracının ilamlı icra takibine itiraz etmesi icra takibini durdurmaz.

Editör: TE Bilisim