Kiracı, beyana dayalı sözleşme süresi boyunca Türk Borçlar Kanunu ile kendisine tanınan tüm haklardan yararlanabilir.

Yani ev sahibi, kiracısını hukuka aykırı biçimde tahliye edemez.

Buna karşılık kiracı da sözleşme sözlü olarak kurulurken belirlenen koşullara uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Kiracı, hukuksuz bir durumla karşılaştığında ev sahibini dava ederek hakkını arayabilir.

Tarihsiz Tahliye Taahhütnamesi Hukuken Geçerli! Tarihsiz Tahliye Taahhütnamesi Hukuken Geçerli!

Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiralananın kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim edilmesini ve sözleşme süresince bu durumda bulundurulmasını isteme.

Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya verenin katlanmasını isteme.

Kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderleri kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme.

Kiralananın önemli ayıplarla teslimi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne veya kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesinden doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilme.

Kiralananın önemli olmayan ayıplarla tesliminde ise kiracı, kiralananda sonradan ortaya çıkan ayıplardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna başvurabilme.

Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteme.

Önemli ayıp durumunda kiracının sözleşmeyi fesih.

Kiraya verenin rızasıyla alt kira ilişkisi kurabilme, kira ilişkisini devredebilme.

Kiracının güvence olarak depozito vermesi durumunda, kira sözleşmesi sona erdiğinde kiralandığı andaki bırakmak şartıyla depozitoyu geri alma.

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. Bu sebeple bu anlaşmaların yapılmasını. engelleme,

Kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaması.

Editör: TE Bilisim