Kira borcu gibi aidat borcunu ödemeyen kiracı da tahliye edilebilir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 315. maddesine göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra kira bedelini veya aidatları ödemezse, kiraya veren, kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de ifa etmeme durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Kira veya aidat borcunun sözleşmeye göre kararlaştırılan zamanda ödemeyen kiracı aleyhine kiraya veren konut sahibi kiracıya 30 gün ödeme süreli bir ihtarname gönderilir.

İhtarnamenin kiracıya tebliğinden itibaren kiracı borcunu 30 gün içinde ödemezse kiraya veren kiracıyı tahliye edebilir.

Kiracının Aidat Ödememesi Tahliye Sebebidir

İlk olarak, kiracının ödemesi gereken aidat borcunu, mülk sahibi sadece ve sadece kendisi bu borcu ödemiş ise kiracıdan talep edebilir.

Dolayısıyla, eğer kiracı aidatı ödememişse ve bu durum tahliye sebebi olarak kullanılacaksa, kiraya verenin öncelikle ödenmemiş aidat borcunu site yönetimine ödemesi gerekmektedir.

Bu aşama tamamlandıktan sonra, mülk sahibi, aidat borcunu tahsil etmek için yargı yoluna başvurabilir.

Ödemelerin yapıldığına dair ispat, genellikle mülk sahibinin banka yoluyla yaptığı ödemelerin belgeleri ile sağlanır.

Kira Sözleşmesinde Muacceliyet Şartı Geçerli mi? Kira Sözleşmesinde Muacceliyet Şartı Geçerli mi?

Banka dekontları, ödeme emirleri veya elektronik bankacılık işlem özetleri gibi belgeler, ödemenin gerçekleştiğini ispatlamak için yeterli olacaktır.

Ev sahibi ödeme yaptıktan sonra, kiracının ödemediği borca dair kiracıya icra takibi yapılmalı, tahliye talepli ödeme emri göndermeli ve akabinde tahliye davası açılmalıdır.

Emsal Karar: Yargıtay 6.Hukuk Dairesi Esas: 2009/ 10087 Karar: 2010 / 429 Karar Tarihi: 25.01.2010