Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanlarında kalan taşınmazlar ile alakalı uygulamada olan yönetmelik kapsamında kritik değişiklik yapıldı. İlgili karar 31 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların hazine taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İstekli: Müstakil mülkiyete tabi taşınmazlarda maliki, birlikte mülkiyette paydaşların tamamını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Sit alanı olduğuna dair tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra, hissedarlar arasında yapılan devirler veya sonradan edinime konu kısmın bedelsiz olarak Hazine adına tesciline muvafakat edilenler veya miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan edinilen,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “malikler” ibaresi “istekli” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“(5) Başvuruların Bakanlık tarafından değerlendirilmesi sonucunda; 4 üncü maddede belirtilen koşulları taşıyan isteklilerin başvuruları liste halinde yılda iki defa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “maliyeden” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

“d) İsteklinin ve varsa vekilinin yazışma adresleri, cep telefonu ve T.C. Kimlik Numarası bilgileri.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “malikinin” ibaresi “isteklinin” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve    aynı fıkrada yer alan “malik” ibaresi “istekli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde yer alan “Çevre” ibareleri “Tarım” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığına” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığına” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca trampa kapsamında önerilmesi uygun görülen Hazine taşınmazları, bedeli de belirtilmek suretiyle yeri ve nitelikleri altı ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerinin internet sitelerinde ve ilan panolarında duyurulur.

(2) Taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünce; sit alanında kalan taşınmazların tespit edilen değeri istekliye yazıyla tebliğ edilir ve bu yazıda ayrıca; bu bedellerin kabul edildiğine ilişkin noter tasdikli taahhütnamenin müdürlüklerine verilmesi veya bizzat isteklinin veya noter onaylı vekilinin müdürlüklerinde yazılı taahhütte bulunması suretiyle taşınmazının değeri karşılığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerinin internet sitelerinde ve ilan panolarında önerilen Hazine taşınmazlarından uygun olanlarının seçilerek sit alanında kalan taşınmazın bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüne başvurabilecekleri ya da tespit edilen bedele 10 uncu madde uyarınca itiraz edebilecekleri bildirilir.

(3) İlgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü tarafından sit alanında kalan taşınmaza yönelik işlemlerin tamamlanmasının ardından, trampa işlemlerinin tamamlanması amacıyla taşınmaza ilişkin bedel tespiti ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte, başvuru evrakları Hazineye ait taşınmazın bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüne gönderilir.

(4) Sit alanında kalan taşınmazın trampa şartlarını taşımayan veya sonradan edinime konu kısmının bedelsiz olarak Hazine adına tesciline muvafakat edilmesi halinde bu kısımlar ilk trampa işlemi ile birlikte Hazine adına tescil edilir.

(5) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerinin internet sitelerinden ve ilan panolarından önerilen taşınmazlara belirtilen süre içerisinde talep olmaması halinde, bu taşınmazlar yerine başka taşınmazlar önerilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) İstekli, tebliğ edilen bedele karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekçeleri açıkça belirtilmek ve buna ilişkin bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle taşınmazın bulunduğu yer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüne dilekçeyle müracaat ederek itirazda bulunabilir.

(2) İtirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde taşınmazın bedel tespitini yapan komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon kararları gerekçeli yazılır. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini belirtmek zorundadır.

(3) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri tarafından gerektiğinde mahallinde inceleme yaptırılmak suretiyle itirazlar incelettirilebilir. Bu durumda komisyon, kararlarını otuz günlük süreye tabi olmaksızın ve yapılan inceleme sonucuna göre verir.

(4) Kararların sonucu, karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde idare tarafından istekliye tebliğ edilir.

(5) Komisyon kararlarına karşı istekli tarafından idareye başka bir itirazda bulunulamaz. Ancak, komisyon kararlarına karşı istekli tarafından dava açılabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “istekli/isteklilerin” ibaresi “isteklinin” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “isteklilerce” ibaresi “istekli tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Trampa işlemleri neticesinde istekli uhdesinde hisse kalması halinde bu hisse başka trampa işlemlerinde kullanılabilir.”

Konut Kiralarına Yüzde 20 Stopaj Önerisi Konut Kiralarına Yüzde 20 Stopaj Önerisi

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “istekli/isteklilere” ibaresi “istekliye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Editör: Gayrimenkul Gündemi