Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, konutunu turizm amaçlı kiralamak için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 30 günden, 60 güne çıkarıldı. Ayrıca hâlihazırda yapılan denetimlerde, asgari niteliği taşımadığı tespit edilen konutlara verilen 100 bin liralık idari para cezası kaldırıldı. Bunun yerine, eksikliklerin tespit edilmesi hâlinde belge sahibine eksiklerini gidermesi için 15 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda eksikler giderilmezse para cezası verilecek. 

Yine yapılan değişiklikle, yüksek standartlı konutlara kolaylık getirildi. Yüksek standartlı konutlarda, alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının bulundurulması şartı kaldırıldı. 

Aynı zamanda, yüzme havuzu ve aletli spor salonunun da binanın bulunduğu parselde yer almasına karar verildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle;

MADDE 1- 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “yüzme havuzu gibi hizmetlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az ikisinin” ibaresi eklenmiştir.

BES Birikimi Konuta Teminat Olsun BES Birikimi Konuta Teminat Olsun

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “altmış gün” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “denetim” ibaresi “yerinde inceleme” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yapılan incelemede 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde, belge sahibine eksikliklerini giderebilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerinin giderilmediğinin tespiti halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca idari para cezası uygulanarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeniden on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca izin belgesi iptal edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “31/12/2024” şeklinde, “alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara” ibaresi “alışveriş servisi hizmetlerinin sunulduğu ve aynı parselde aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin verildiği konutlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Editör: Gayrimenkul Gündemi