Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi, arsa sayılır. Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tanımı arsaları da kapsamaktadır.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 14. maddesi hükümleri gereğince, bazı kurumlar arazilerini kiraya vermemek kaydıyla bazı kurumlar ise kiraya verseler bile arazi vergisinden daimi olarak muaftırlar. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan hükümler gereğince bazı araziler geçici olarak arazi vergisinden muaftır; örneğin özel kanunlara göre devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırma olan arazi 50 yıl, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler yatırım teşvik belgesi süresince geçici olarak arazi vergisinden muaftır.

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı amaçlara tahsis edilmiş olduğunun ilgili belediyelere bütçe yılı içinde bildirilmesi gerekir.

Muafiyetler, arazinin tayin olunan amaçlara tahsis edildiği yılı takip eden bütçe yılında başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmaz ise muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren geçerli olur.

Mükelleflerin bir belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç)toplam vergi değerinin 10.000 Lirası arazi vergisinden istisnadır. Mükellef eş ve çocuklarına ait arazi değerleri toplu dikkate alınır, hisseli arazi de mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara alınarak istisna uygulanmaktadır.

Bu ayın son günü mesai bitimine kadar, yapmış olduğum açıklamalar doğrultusunda emlak vergisi yönünden durumunuzu gözden geçirip, cezalı duruma düşmemeniz menfaatinize olacaktır.

Editör: Gayrimenkul Gündemi